LION CONNECT

 • 0
lionconnect_en

LION CONNECT

LION CONNECT

LION CONNECT เป็นบริการต่อเที่ยวบินในเส้นทางที่ทำการบินโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินมาลินโด้แอร์ โดยไม่ต้องทำการรับสัมภาระและโหลดสัมภาระใหม่

 • เช็คอินและโหลดสัมภาระเพียงครั้งเดียว ณ ท่าอากาศยานต้นทาง
 • รับสัมภาระที่ปลายทาง
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี 30 กิโลกรัม และถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

ท่าอากาศยานที่ให้บริการ LION CONNECT

 • ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 • ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
 • ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • ท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์
 • ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง พม่า
 • ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา อินโดนิเซีย
 • ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KUL)

*ท่าอากาศยานอื่นๆ ที่ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ทำการบิน นอกเหนือจากข้างต้น ต้องทำการรับสัมภาระและทำการเช็คอินใหม่

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. บริการต่อเครื่องหมายถึง บริการที่ซื้อบัตรโดยสารจากเส้นทางหนึ่งเชื่อมต่อไปอีกเส้นทางหนึ่งในสำรองที่นั่งเดียวกัน ซึ่งมีจุดเปลี่ยนเครื่องคือสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติกัลลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 2. มีช่วงเวลาในการต่อเครื่องตั้งแต่ 90 นาที – 12 ชั่วโมง
 3. สามารถทำการจองเที่ยวบินที่มีบริการต่อเครื่อง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ lionairthai.com และ malindoair.com
 4. ไม่สามารถทำการเช็คอินผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้
 5. รับสิทธิโหลดสัมภาระฟรี ฟรี 30 กิโลกรัม
 6. สำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเกินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 7. หากเที่ยวบินแรกเกิดการล่าช้า หรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด จนเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินต่อมาทัน ทางสายการบิน จะสำรองเที่ยวบินใหม่ให้ในเที่ยวบินถัดไปของสายการบินที่ให้บริการโดยต้องไม่เสียค่าบริการใดๆ
 8. บริการต่อเที่ยวบินใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้โดยสารที่เลือกเที่ยวบินที่มีบริการต่อเครื่องขณะทำการสำรองที่นั่งเท่านั้น
 9. ผู้โดยสารจะได้รับสัมภาระคืนเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายแล้วเท่านั้น โดยจะไม่สามารถขอรับสัมภาระขณะรอเปลี่ยนเครื่องได้
 10. สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขอหยุดการเดินทางระหว่างทาง ยกเว้นในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า หรือยกเลิกและเป็นสาเหตุให้ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นเที่ยวบินถัดไปได้ทันเวลา เราจะย้ายเวลาการบินของคุณเป็นเที่ยวบินถัดไปที่ให้บริการตามความสะดวกของคุณ
 11. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสารได้
 12. เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 13. ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Reply